Algemene voorwaarden

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

De goederen door onze firma geleverd, worden enkel eigendom van de klant na volledige regeling van de verkoopprijs, ingeval van betaling door cheque geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen.

Protest tegen de factuur dient schriftelijk binnen de acht dagen na de facturatiedatum te gebeuren. Telkens met de vermelding van de datum en nummer.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de facturatiedatum, tenzij een andere betalingsmodaliteit schriftelijk werd bedongen.

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 2% per maand van de factuursom.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van de gerechtelijke intrestvoet vermeerderd met 3% van het factuurbedrag met een minimum van € 75 als schadevergoeding. In deze vergoeding zijn eventuele rechtskosten niet inbegrepen.

Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen, cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade geleden door fouten in de software, ontwikkeld door derden. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade door gebreken in hardware van derden en fabrikanten. Catronics nv is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door haar aan de klant of aan derden tijdens of naar aanleiding van de installatie of andere plaatsbezoeken bij de klant, behoudens ingeval van opzet van harentwege.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.